PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Van den Boer Taxaties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van den Boer Taxaties houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor
de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
Als Van den Boer Taxaties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy,
of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Van den Boer Taxaties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Het versturen van/ reageren op aangevraagde informatie;
• Het aangaan van overeenkomsten;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Boer Taxaties de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam, adres, woonplaats
• Telefoonnummer en emailadres
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Geslacht, Burgerlijke staat
• Kopie ID, BSN-nummer
• Salarisgegevens, bankgegevens

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Taxatierapporten
• Koopovereenkomsten
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiligin van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. 

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Van den Boer Taxaties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet
en/of registratie bij NRVT is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Van den Boer Taxaties van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct
aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij
er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen
heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens

 

Van den Boer Taxaties
Nemelaerstraat 8
5076 AR Haaren
Info@vandenboertaxaties.nl